25. novembar 2020
  Search

Pravilnik o legalizaciji
Na osnovu člana 185. stav 6. i člana 196. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi pravilnik o: kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije i sadržini i načinu izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije. (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 89 od 2. novembra 2009)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.  
Ovim pravilnikom bliže se propisuju: kriterijumi za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije za porodične stambene objekte do 100 m 2, objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave; kriterijumi za objekte, odnosno delove objekta izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola; način izrade i sadržina tehničke dokumentacije propisane za postupak legalizacije; način izrade i sadržina projekta izvedenog objekta, kao i sadržina i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije.

II. NAKNADA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 2.  
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije za porodične stambene objekte do 100 m 2 utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, položaja lokacije, namene objekta, neto površine objekta i vremena zaključenja ugovora o uređivanju građevinskog zemljišta kojim se uređuje i plaćanje naknade u postupku legalizacije.
Naknada iz stava 1. ovog člana umanjuje se za 60% u odnosu na visinu naknade, koju propisuje jedinica lokalne samouprave, za uređivanje građevinskog zemljišta, ako se ugovor o uređivanju građevinskog zemljišta zaključi do 31. decembra 2010. godine.
Po isteku roka iz stava 2. ovog člana jedinica lokalne samouprave propisuje visinu naknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja (u daljem tekstu: Zakon) i opštim aktima jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju merila za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.
     Umanjenje naknade iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na poslovni prostor ili drugi prostor koji je izgrađen bez građevinske dozvole i koji se nalazi u porodičnom stambenom objektu površine do 100 m 2, a ne koristi se za stanovanje.

III. KRITERIJUMI ZA OBJEKTE, ODNOSNO DELOVE OBJEKTA IZGRAĐENE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Član 3.  
Za objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole ne može se naknadno izdati građevinska dozvola, ako taj objekat do dana stupanja na snagu Zakona nije ukrovljen, ako nije postavljena spoljna stolarija i ako nisu izvedeni razvodi unutrašnjih instalacija koje omogućavaju njegovo priključenje na spoljnu mrežu infrastrukture.
Za objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole ne može se naknadno izdati građevinska dozvola, ako na tim objektima nisu izvedeni grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom (objekat ne poseduje noseće elemente: temelj, zidove ili armirano betonske zidove sa armirano betonskom tavanicom), odnosno na kojima nisu izvedeni završni radovi (fasaderski, podopolagački, stolarski i sl.).


Član 4.  
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole ne mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje ili na zemljištu izuzetno nepovoljnom za građenje, a podnosilac zahteva nije obezbedio odgovarajući dokaz da je taj objekat stabilan i da ne ugrožava stabilnost terena.
U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za legalizaciju, nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti na nesporan način utvrdi činjenicu iz stava 1. ovog člana, a ako postoji sumnja da se radi o zemljištu nepovoljnom ili veoma nepovoljnom za izgradnju moraju se pribaviti odgovarajući dokazi (izveštaji, grafički prilozi planskog dokumenta sa označenim površinama - tlom koje je nepovoljno za izgradnju, inženjersko-geološki izveštaji i sl.).

Član 5.  
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole ne mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta.
U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za legalizaciju, nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti na nesporan način utvrdi činjenicu iz stava 1. ovog člana, a ako postoji sumnja da se radi o takvom objektu, službeno lice odgovarajuće struke, koje je zaposleno u nadležnom organu koji rešava po zahtevu za legalizaciju, po izvršenom uvidu na licu mesta sačinjava zapisnik o ovoj činjenici.
Zapisnik o izvršenom uviđaju na licu mesta sadrži naročito: podatke o nadležnom organu, podatke o licu koje vrši uviđaj (ime, prezime, stručna sprema, odnosno zvanje i položaj u nadležnom organu), datum vršenja uviđaja, broj podnetog zahteva za legalizaciju (osnovni podaci o vlasniku i objektu), podatke o tome ko prisustvuje uviđaju i u kom svojstvu, opis objekta (osnovni podaci o ugrađenom materijalu i stanju na dan vršenja uviđaja), kao i druge činjenice koje mogu biti od uticaja u postupku legalizacije.
Zapisnik iz stava 2. ovog člana potpisuje službeno lice koje je izvršilo uviđaj, kao i sva druga lica koja su prisustvovala uviđaju.
Zapisnik o izvršenom uviđaju na licu mesta priključuje se spisima predmeta za legalizaciju i predstavlja dokazno sredstvo u postupku odlučivanja po zahtevu za legalizaciju.

Član 6.  
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole ne mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina za koje se utvrđuje javni interes u skladu sa zakonom o eksproprijaciji, osim ako je taj objekat u funkciji javne namene.
Kao zemljište koje je planirano za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina smatra se zemljište koje je važećim planskim dokumentom određeno za tu namenu, u skladu sa odredbama Zakona.

Član 7.  
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole ne mogu biti predmet legalizacije ako su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni u zoni zaštite Ia stepena prirodnog dobra, odnosno u prvoj zoni zaštite kulturnog dobra, u skladu sa zakonom.
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole u Ib stepena i drugoj zoni zaštite prirodnog dobra, u skladu sa zakonom, za koje je predviđena obavezna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno objekti utvrđeni Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/08) ne mogu biti predmet legalizacije.
Objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine ne mogu biti predmet legalizacije, ako nadležni organ, odnosno organizacija koja se bavi poslovima zaštite kulturnih dobara, po zahtevu organa nadležnog za poslove legalizacije, ne utvrdi mogućnost legalizacije predmetnog objekta sa aspekta zaštite kulturnog dobra.

IV. SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA

Član 8.  
Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole, zavisno od vrste i namene objekta, podnosi se dokumentacija propisana Zakonom.
Kao porodični stambeni objekat do 100 m 2 površine, smatra se i pojedinačni stan u stambenoj zgradi do 100 m 2 površine, a odnosi se na bruto razvijenu građevinsku površinu u skladu sa članom 2. tačka 12. Zakona.
Stambeni objekat sa više stanova, u smislu Zakona, jeste stambeni objekat koji se sastoji od dva ili više stanova.

Član 9.  
Kada je propisano da se uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole podnosi fotografija objekta, dostavljaju se četiri fotografije koje mogu biti u boji ili crno-bele, minimalnih dimenzija 100dž150 mm koje prikazuju izgled objekta sa ulične, dvorišne i bočnih strana.
Ako se zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole odnosi na rekonstrukciju postojećeg objekta, dostavljaju se i fotografije koje prikazuju rekonstruisani deo objekta (spolja i iznutra).

Član 10.  
Kada je propisano da se uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole podnosi tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja, on obavezno sadrži geodetski snimak objekta izrađen na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta.
Sadržina geodetskog snimka zavisi od vrste objekta koji je predmet legalizacije.
Geodetski snimak objekta iz stava 1. ovog člana izrađuje se na kopiji plana parcele, koji nije stariji od šest meseci i sadrži naročito: ucrtan objekat sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss-Krugerov koordinatni sistem), položaj susednih objekata i sl.
Pored obavezne sadržine propisane Zakonom, tehnički izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži i tehnički opis.
Tehnički opis sadrži:
1) naziv, odnosno ime i prezime i adresu investitora, ime i prezime lica koje je sačinilo tehnički izveštaj, sa podacima o posedovanju i broju lične licence;
2) opis lokacije objekta sa potrebnim urbanističkim odrednicama (broj katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, ulica i kućni broj objekta, bruto razvijena građevinska površina objekta i objekta u osnovi, neto korisna površina objekta, broj etaža - spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, kao i arhitektonski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova objekta);
3) opis stanja konstrukcije sa zaključkom o uočenom kvalitetu izvršenih radova, odnosno ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti, odnosno sigurnosti;
4) opis i stanje instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i način priključenja na spoljnu mrežu;
5) opis i stanje elektroinstalacija, kao i dokaz o priključenju objekta na spoljnu mrežu, odnosno dokaz o postojanju brojila;
6) opis i stanje instalacija za grejanje, tip grejanja (etažno, daljinsko i sl.), kao i način priključenja na spoljnu mrežu;
7) skica i tabelarni prikaz površina za svaki nivo po funkcionalnim jedinicama (jasno odvojiti i naznačiti stambeni prostor, poslovni prostor, zajedničke prostorije, proizvodni prostor i sl.).
8) izjavu o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta.

Član 11.  
Kada je propisano da se uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole podnosi zapisnik o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, on obavezno sadrži specifikaciju posebnih fizičkih delova objekta i geodetski snimak objekta izrađen na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i neto korisnom površinom.
Sadržina geodetskog snimka zavisi od vrste objekta koji je predmet legalizacije.
Pored obavezne sadržine propisane Zakonom i sadržine propisane članom 10. ovog pravilnika koji se odnosi na tehnički izveštaj, zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke o uslovima fundiranja, podatke o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, podatke o ugrađenim materijalima, podatke o stepenu završenosti objekta i uočenom kvalitetu izvršenih radova, sa posebnim osvrtom na stanje konstrukcije, odnosno ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti, odnosno sigurnosti.
Ako je predmet legalizacije objekat komunalne infrastrukture ili podzemni linijski infrastrukturni objekat, zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži obavezno i druge podatke koji su karakteristični za tu vrstu objekata (izvod iz katastra podzemnih instalacija, snimak trase postojećeg voda i sl.).
Zapisnik iz stava 1. ovog člana, za objekte iz čl. 189. i 190. Zakona izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.
Izjavu o stepenu završenosti, tehničkoj ispravnosti i upotrebljivosti objekta potpisuje odgovorni projektant, odnosno drugo ovlašćeno lice zaposleno u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo zapisnik iz stava 1. ovog člana.

Član 12.  
Kada se u postupku utvrđivanja o mogućnostima legalizacije utvrdi da su se stekli uslovi za legalizaciju, pre upućivanja obaveštenja iz člana 195. Zakona podnosiocu zahteva za legalizaciju, nadležni organ je dužan da od organa, odnosno organizacije koja uređuje građevinsko zemljište pribavi i podatak o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za taj objekat.
Po dobijanju podatka o visini naknade za objekat, nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva da postoji mogućnost legalizacije, kao i o visini naknade koju je dužan platiti.
Obaveštenje iz stava 2. ovog člana predstavlja osnov za zaključivanje ugovora sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.

Član 13.  
     Projekat izvedenog objekta sadrži opšti, tekstualni i grafički deo.


Član 14.  
Opšti deo projekta izvedenog objekta sadrži:
1) naslovnu stranu sa nazivom i lokacijom objekta, nazivom projekta i datumom izrade, nazivom (ili imenom) i adresom investitora, nazivom i adresom privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica koje je izradilo tehničku dokumentaciju;
2) podatke o investitoru, vrsti objekta, mestu gradnje (katastarska parcela, katastarska opština), godini izgradnje objekta, projektantu (izvod iz registra privrednih subjekata i licenca odgovornog projektanta) i građevinskoj vrednosti objekta.

Član 15.
 
Tekstualni deo projekta sadrži tehničke izveštaje o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjem uređenju.

Član 16.  
Tehnički izveštaj o stanju objekta sadrži:
1) opis konstruktivnog sistema;
2) podatke o uslovima fundiranja;
3) podatke o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti;
4) podatke o ugrađenim materijalima;
5) podatke o stepenu završenosti objekta i uočenom kvalitetu izvršenih radova, sa posebnim osvrtom na stanje konstrukcije, odnosno ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti, odnosno sigurnosti.

Član 17.  
Ako su instalacije u objektu izvedene prema izdatim uslovima, odnosno saglasnostima ili ugovoru sa javnim preduzećem, odnosno nadležnim organom, ne prilaže se projekat tih instalacija.
Ispravnost izvršenih radova verifikuje se izveštajima urađenim od strane ovlašćenih privrednih društava ili drugih pravnih lica.

Član 18.  
Izveštaj o stanju postojeće infrastrukturne mreže sadrži način priključenja sa dokazom o ispunjenosti uslova izdatih od nadležnih organizacija, odnosno privrednih subjekata.

Član 19.  
Grafički deo projekta sadrži situacioni plan, osnove temelja, svih nivoa i krova, karakteristične preseke i potrebne izglede objekta.

Član 20.  
Situacioni plan, pored elemenata utvrđenih u članu 118. stav 2. Zakona, koji se odnose na situaciono rešenje sadrži i oznaku katastarske parcele na kome se objekat nalazi, oznake susednih katastarskih parcela, položaje objekata na susednim parcelama, prikaz položaja parcele prema stranama sveta, interne pešačke i kolske saobraćajnice, položaj mesta priključaka, trase podzemnih instalacija i apsolutne visinske kote.
Situacioni plan izrađuje, u odgovarajućoj razmeri, odgovorni projektant na osnovu geodetskog snimka parcele urađenog od ovlašćenog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje poslova premera.


V. SADRŽINA I NAČIN IZDAVANJA GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

Član 21.  
Građevinska dozvola izdaje se na zahtev vlasnika objekta izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez građevinske dozvole (u daljem tekstu: vlasnik objekta).
Zahtev za izdavanje građevinske dozvole sadrži:
1) naziv, odnosno ime i prezime vlasnika objekta;
2) podatke o objektu za čiju se izgradnju traži izdavanje odobrenja za izgradnju (stambeni, poslovni, industrijski, energetski, saobraćajni, gabaritu, spratnosti i dr.);
3) oznaku lokacije (katastarska parcela, ulica i broj) na kojoj je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan;
4) podatke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev.

Član 22.  
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se:
1) obaveštenje iz člana 195. stav 5. Zakona;
2) dokazi iz čl. 188, 189. i 191. Zakona, zavisno od vrste objekta;
3) projekat izvedenog objekta u tri primerka, za objekte iz člana 192. Zakona;
4) dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu;
5) dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.
Za izdavanje građevinske dozvole za objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ne podnosi se dokaz iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

Član 23.  
Građevinska dozvola izdaje se rešenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva za izdavanje građevinske dozvole.
Dispozitiv rešenja iz stava 1. ovog člana, pored podataka propisanih zakonom, sadrži:
1) naziv, odnosno ime i prezime vlasnika objekta kome se izdaje građevinska dozvola sa naznakom sedišta, odnosno adrese;
2) podatke o objektu čija izgradnja je završena bez građevinske dozvole, koji ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, sa osnovnim podacima o njegovoj nameni, vrsti (stambeni, poslovni, industrijski, energetski, saobraćajni i dr.) gabaritu, spratnosti, neto i bruto građevinskoj površini i oznakom lokacije na kojoj se nalazi (katastarska parcela, katastarska opština, ulica i broj);
3) naziv privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koji su izradili projekat izvedenog objekta i ime odgovornog projektanta za objekte iz člana 192. Zakona;
4) konstataciju da je dokumentacija iz čl. 188, 189. i 191. Zakona, odnosno projekat izvedenog objekta sastavni deo rešenja o građevinskoj dozvoli.

Član 24.  
Kada je predmet legalizacije objekat iz člana 189. Zakona, osim proizvodnih objekata, nadležni organ izdaje građevinsku dozvolu za objekat, a po pravnosnažnosti tog rešenja izdaje pojedinačna rešenja, po zahtevima vlasnika na posebnim fizičkim delovima objekta.
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta za objekat plaća se sukcesivno, kroz plaćanje naknade prilikom izdavanja pojedinačnih rešenja o građevinskoj dozvoli za posebne fizičke delove objekta.

Član 25.  
Nadležni organ koji je izdao građevinsku dozvolu, uručuje dva primerka rešenja vlasniku objekta, jedan primerak dostavlja nadležnom inspekcijskom organu, a osnovne podatke iz rešenja (vlasniku objekta, objektu, broju i datumu rešenja i dr.) unosi u spisak - pregled izdatih građevinskih dozvola.
Jedan primerak rešenja i dokumentaciju na osnovu koje je izdata građevinska dozvola sa svim prilozima zadržava organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Član 26.  
Kad organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, građevinsku i upotrebnu dozvolu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju može izdati jednim rešenjem.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Član 27.  

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-00137/2009-07
U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine
Ministar, Oliver Dulić

Print  

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka