Pravilnik o legitimaciji urbanističkog, građevinskog i geodetskog inspektora
Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog, građevinskog i geodetskog inspektora.


PRAVILNIK
O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE URBANISTIČKOG, GRAĐEVINSKOG I GEODETSKOG INSPEKTORA
“Sl. glasnik RS”, br. 105/2003

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac i sadržina legitimacije urbanističkog, građevinskog i geodetskog inspektora (u daljem tekstu: legitimacija).

Član 2

Legitimacija se izdaje prema obrascu koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.
Legitimacija je veličine 65 x 95 mm.
Legitimacija je obložena materijalom od skaja crne boje.

Član 3

Ministarstvo urbanizma i građevina (u daljem tekstu: Ministarstvo) evidentira broj izdatih legitimacija i imena lica kojima su legitimacije izdate.

Član 4

Ako urbanistički, odnosno građevinski, odnosno geodetski inspektor (u daljem tekstu: inspektor) izgubi ili na drugi način ostane bez svoje legitimacije obaveštava Ministarstvo koje će je oglasiti nevažećom.
Inspektor zaposlen u Ministarstvu, koji prestane da obavlja inspekcijske poslove, predaje legitimaciju Ministarstvu najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka svojstva inspektora.

Član 5

Legitimacije izdate po ranijim propisima važe do njihove zamene, a najkasnije do 31. oktobra 2003. godine.
Nevažeću legitimaciju komisijski uništava Ministarstvo.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije građevinskog inspektora ("Službeni glasnik RS", broj 25/97).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
OBRAZAC LEGITIMACIJE
GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA
- naslovna strana korica -
GRB
REPUBLIKA SRBIJA
LEGITIMACIJA GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA
- prva unutrašnja strana korica -
fotografija 35 x 25 mm
pečat Ministarstva urbanizma i građevina
___________________________________________
___________________________________________
(ime i prezime i svojeručni potpis imaoca legitimacije)
___________________________________________
(JMBG i broj lične karte)
- druga unutrašnja strana korica -
MINISTARSTVO URBANIZMA I GRAĐEVINA
OVLAŠĆENJA GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA
U vršenju inspekcijskog nadzora, građevinski inspektor ima prava i dužnosti utvrđene čl. 140-145 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 47/2003) i prava i dužnosti utvrđene čl. 22-33 Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 20/92, 6/93, 48/93, 67/93 i 48/94).
___________________
(registarski broj) ___________________
(datum i mesto izdavanja)

OBRAZAC LEGITIMACIJE
URBANISTIČKOG INSPEKTORA
- naslovna strana korica -
GRB
REPUBLIKA SRBIJA
LEGITIMACIJA URBANISTIČKOG INSPEKTORA
- prva unutrašnja strana korica -
fotografija 35 x 25 mm
pečat Ministarstva urbanizma i građevina
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(ime i prezime i svojeručni potpis imaoca legitimacije
_____________________________________
(JMBG i broj lične karte)
- druga unutrašnja strana korica -
MINISTARSTVO URBANIZMA I GRAĐEVINA
OVLAŠĆENJA URBANISTIČKOG INSPEKTORA
U vršenju inspekcijskog nadzora, urbanistički inspektor ima prava i dužnosti utvrđene čl. 138, 139 i 145 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 47/2003) i prava i dužnosti utvrđene čl. 22-33 Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 20/92, 6/93, 48/93, 67/93 i 48/94).
___________________
(registarski broj) ___________________
(datum i mesto izdavanja)

OBRAZAC LEGITIMACIJE
GEODETSKOG INSPEKTORA
- naslovna strana korica -
GRB
REPUBLIKA SRBIJA
LEGITIMACIJA GEODETSKOG INSPEKTORA
- prva unutrašnja strana korica -
fotografija 35 x 25 mm
pečat Ministarstva urbanizma i građevina
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(ime i prezime i svojeručni potpis imaoca legitimacije)
_______________________________________
(JMBG i broj lične karte)
- druga unutrašnja strana korica -
MINISTARSTVO URBANIZMA I GRAĐEVINA
OVLAŠĆENJA GEODETSKOG INSPEKTORA
U vršenju inspekcijskog nadzora, urbanistički inspektor ima prava i dužnosti utvrđene članom 147 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 47/2003) i prava i dužnosti utvrđene čl. 22-33 Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 20/92, 6/93, 48/93, 67/93 i 48/94).
___________________
(registarski broj) ___________________
(datum i mesto izdavanja)

Print  

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka